۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
مدير اداره پرستاري

    

نام و نام خانوادگيمهري كردي

مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاري/ ارشد روانشناسي باليني 

 
سمت: رئيس اداره پرستاري
 
 
 
شماره تماس :05437210646-05437213891
 

شرح وظايف: مدير اداره پرستاري دانشكده

 •  سياستگذاري امور پرستاري در راستاي سياست هاي كلان وزارت متبوع و اهداف دانشكده
 • سياستگذاري و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي پرستاري گسترش بهداشت جامعه(مانند مراكز ارايه مراقبت پرستاري در منزل و نظاير آن)
 • سياستگذاري و نظارت بر حسن اجراي برنامه صدور پروانه صلاحيت حرفه اي پرستاري
 • سياستگذاري، اجرا و نظارت بر برنامه صدور پروانه صلاحيت حرفه اي پرستاري
 •  تعيين اهداف،استراتژي ها،برنامه هاي عملياتي،تدوين و بازنگري فرآيندهاي مديريت پرستاري/ادراه پرستاري در حوزه رياست دانشكده
 • تعيين خط مشي و ارائه راهكار جهت تحقق اهداف كلان مديريت پرستاري/اداره پرستاري در حوزه رياست دانشگاه
 •  تشكيل، هدايت و رهبري گروه هاي كارشناسي براساس وظايف و ماموريت هاي محوله در مديريت پرستاري/ادراه پرستاري دانشگاه
 •  هدايت،رهبري و توانمندسازي مديران پايه(سرپرستاران)،مياني(سوپروايزران)و ارشد پرستاري(مديران خدمات پرستاري بيمارستان)در امور مربوطه
 •   مشاركت در تنظيم و الويت بندي بودجه فعاليت هاي مرتبط پرستاري با حضور فعال در كارگروه توزيع درآمد اختصاصي رياست دانشگاه
 •  تعيين خط مشي ها و ارائه راهكار مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود در ارائه خدمات پرستاري در سطح دانشگاه
 • نظارت درخصوص تعيين، ابلاغ و اجراي شرح وظايف كاركنان،شرايط احراز،حدود انتظارات و عوامل عملكردي رده هاي مختلف شغلي پرستاري در تمامي واحدهاي مرتبط پرستاري در سطح دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجراي قانون ارتقاء بهره وري كادر پرستاري
 • 13- نظارت و پايش عملكرد كادر پرستاري براساس شرح وظايف ابلاغي
 •  برنامه ريزي و مديريت منابع انساني پرستاري در سطح دانشگاه و اتخاذ سياست هاي مناسب در تامين،توزيع،برآورد،نگهداشت و توانمندسازي نيروي انساني پرستاري در قالب طرح لايحه پرستاري،استخدام ،قرارداد و نظاير آن
 •  مديريت نقل و انتقالات و بازشستگي نيروي انساني كادر پرستاري براساس قوانين كشوري و دستورالعمل هاي موجود دانشگاه
 • نظارت بر ارزشيابي و ارتقاي شغلي كاركنان پرستاري/پرستاري مامايي با تاكيد براصول بهره وري و رضايتمندي كاركنان و خط مشي هاي دانشگاه و قوانين كشوري
 • برنامه ريزي و نظارت جهت ارتقاء كيفي و استانداردسازي مستمر شاخص هاي ساختاري،فرآيندي و برآيندي خدمات پرستاري در سه سطح پيشگيري، مراقبت و بازتواني در مراكزتابعه با تاكيد بر رعايت حقوق، تامين ايمني و حفظ حريم مددجويان
 •  برنامه ريزي و نظارت بر ارائه خدمات پرستاري مراكز درماني تابعه
 •  برنامه ريزي،هدايت و رهبري فعاليت هاي آموزش و توانمندسازي كادر پرستاري
 •  برنامه ريزي و نظارت در خصوص اجرا و استقرار برنامه آموزش همگاني و بيماران (آموزش سلامت به مددجويان)در مراكز تابعه
 •  نظارت بر آموزش،اجرا و پايش برنامه شاخص هاي ملي كيفيت مراقبت هاي پرستاري در بالين در سطح دانشگاه
 • همكاري در ارزيابي محورهاي عملكردي پرستاري واحدها و رتبه بندي بيمارستان هاي تابعه دانشگاه براساس شاخص هاي اعتباربخشي ملي
 • برنامه ريزي،پيشنهاد،ارائه راهكار و اتخاذ تدابير اجرايي جهت تامين نيازهاي رفاهي و انگيزشي شغلي كاركنان پرستاري و رسيدگي به شكايات حرفه اي و اداري كاركنان
 •  همكاري در بازنگري و اجراي ضوابط، مقرارت و آيين نامه هاي حرفه اي كادر پرستاري
 • برنامه ريزي،اجرا و پايش دستورالعمل ها و بسته هاي مراقبتي ابلاغي وزارت متبوع مانند مراقبت موردي،مراقبت در منزل، صلاحيت حرفه اي، شرح وظايف كادر پرستاري
 •  برنامه ريزي و نظارت در خصوص اجرا و بكارگيري نتايج پژوهش هاي كاربردي در حيطه پرستاري و تقويت رويكرد مبتني بر شواهد در ارئه خدمات پرستاري
 • همكاري متقابل با دانشكده پرستاري ومامايي در آموزش دانشجويان پرستاري و كادر پرستاري
 • همكاري متقابل با انجمن هاي صنفي و علمي پرستاري
 • همكاري با وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
 • پيگيري و برگزاري مراسم مختلف نظير هفته سلامت،روز پرستار،انتخابات صنفي
 •  مشاركت در تدوين برنامه مديريت بحران دانشگاه 
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/23
تعداد بازدید:
967
Powered by DorsaPortal